Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels Hotel Amsterdam-Zuidas

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Bij een bezoek aan ons hotel of restaurant dienen deze huisregels te worden geaccepteerd en gerespecteerd

Algemeen

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd
 • Inchecken is toegestaan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Minderjarige personen dienen altijd te worden vergezeld door een ouder / wettelijk vertegenwoordiger (min. 25 jaar oud). Het overleggen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Indien de kamer is gereserveerd voor 2 personen, dient door beide gasten een geldig legitimatiebewijs te worden getoond. Het is niet toegestaan om ongeregistreerde of andere hotelgasten op de kamer te ontvangen. Indien zulks wordt vastgesteld, zult u direct worden uitgecheckt.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand. Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in. Gebruik van liften is niet toegestaan.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Honden zijn toegestaan op een beperkt aantal van onze Comfort Twin Rooms. In alle overige kamertypes, het à la carte- en live-cooking (ontbijt) restaurant zijn honden niet toegestaan. In de lobbybar en brasserie is uw trouwe viervoeter van harte welkom. Alle overige huisdieren zijn helaas niet toegestaan in ons hotel.
 • Wij vragen voor onze suites is een borg van €150,00 ter garantie van de kamer. Deze kan worden voldaan middels een vooruitbetaling, pin of creditcard. De borg zullen wij op de dag van vertrek retourneren, mits de suite in de juiste staat wordt achtergelaten en alle huisregels in acht worden genomen.

Het is niet toegestaan om

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Gebruik te maken van fitness- en wellness faciliteiten zonder een overnachting te hebben. Op overtreding van deze regel staat een boete van €150 per persoon, welke voldaan dient te worden bij de receptie. Bij weigering van betaling doen wij aangifte bij de politie.
 • Bij overtreding van één of meerdere van onze huisregels, volgt een markering op onze zogenoemde alert list. Tot nader bericht kunnen wij u dan geen toegang meer tot ons hotel verlenen. Bij overtredingen van ernstige aard zullen wij tevens overgaan tot een algemene toegangsweigering bij alle Valk Exclusief-hotels.
 • Om een kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft. Bij onderverhuur volgt onmiddelijke uitzetting.
 • Handelingen uit te voeren waardoor het alarmsysteem in werking wordt gesteld is verboden.
 • Wapens of andere voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden is verboden om in bezit te hebben.
 • Hotel Amsterdam Zuidas hanteert een zero tolerance beleid. Voor al onze gasten betekent dit dat, bij het niet naleven van ons huisreglement geen waarschuwing gegeven zal worden maar u per direct wordt verzocht het hotel te verlaten. Dit betekent tevens dat er geen geld retour wordt gegeven en mocht u een borg hebben betaald zal deze helaas worden ingehouden.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld te vertonen jegens personeel of andere gasten.
 • Oneigenlijk gebruik maken van blusmiddelen/ brandmelders is verboden, mochten wij dit constateren wordt er een bedrag van ten minste €250.00 in rekening gebracht naast de kosten van geleden schade.
 • Bepaalde decoratie (zoals confetti) te gebruiken in de hotelkamers. Extra schoonmaakwerkzaamheden, technische mankementen en/of schade als gevolg hiervan zal worden doorberekend. Vraag bij de receptie of uw decoratie toegestaan is.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben. Hieronder verstaan wij het gebruik van soft- en harddrugs en het gebruik van lachgasballonnen. Bij constatering zullen wij overgaan tot uitzetting.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door overlast van welke aard dan ook.
 • Te roken in het gehele gebouw. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staat hier een boete op van €250.00. In verband met uw en onze veiligheid (en die van andere gasten) is het bedekken van onze brandmelders absoluut verboden. Indien wij dit constateren volgt een boete van €250.00
 • Zich met meer dan het maximale aantal personen dat voor het kamertype van toepassing is te bevinden. Ook het ontvangen van ongeregistreerd bezoek op de kamer is niet toegestaan.
 • Het ontvangen van gasten op de kamers ten behoeve van sekswerk. Bij constatering of vermoeden hiervan, zullen wij overgaan tot uitzetting met aangifte bij de autoriteiten tot gevolg. Ook het opnemen van beeldmateriaal ten behoeve van online seksuele activiteiten is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming foto- en/of videomateriaal op te nemen voor commerciële of social media gerelateerde doeleinden. Hiervoor dient een schriftelijke aanvraag te worden ingediend met mail, waarbij het opnemen pas is toegestaan wanneer hier schriftelijk akkoord op is gegeven door het hotel. In alle andere gevallen is dit niet toegestaan.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie/management van het hotel.