Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels Hotel Amsterdam-Zuidas

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Bij een bezoek aan ons hotel of restaurant dienen deze huisregels te worden geaccepteerd en gerespecteerd

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • Inchecken is toegestaan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Minderjarige personen dienen altijd te worden vergezeld door een ouder / wettelijk vertegenwoordiger (min. 25 jaar oud). Het overleggen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Indien de kamer is gereserveerd voor 2 personen, dient door beide gasten een geldig legitimatiebewijs te worden getoond. Het is niet toegestaan om ongeregistreerde of andere hotelgasten op de kamer te ontvangen. Indien zulks wordt vastgesteld, zult u direct worden uitgecheckt.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand. Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in. Gebruik van liften is niet toegestaan.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Huisdieren zijn toegestaan op een beperkt aantal van onze Comfort Twin Rooms. In het à la carte- en live-cooking (ontbijt) restaurant zijn huisdieren niet toegestaan. In de lobbybar en brasserie is uw trouwe viervoeter van harte welkom.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming foto- en/of videomateriaal op te nemen voor commerciële of social media gerelateerde doeleinden.

Het is verboden om

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Het is niet toegestaan om videomateriaal op te nemen in onze kamers ten behoeve van social media content. Dit mag enkel wanneer hier in overleg met ons hotel toestemming voor is ontvangen.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Lachgasballonnen te gebruiken in de kamer.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Te roken in het gehele gebouw. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staat hier een boete op van €250.00. In verband met uw en onze veiligheid (en die van andere gasten) is het bedekken van onze brandmelders absoluut verboden. Indien wij dit constateren volgt een boete van €250.00
 • Meerdere personen op de kamer dan het ingecheckte en geregistreerde aantal.
 • Het ontvangen van bezoek op de kamer.
 • Het ontvangen van gasten op de kamers ten behoeve van sekswerk. Bij constatering of vermoeden hiervan, zullen wij overgaan tot uitzetting met aangifte bij de autoriteiten tot gevolg. Ook het opnemen van beeldmateriaal ten behoeve van online seksuele activiteiten is niet toegestaan.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van het hotel.

 • De wellness/fitness is uitsluitend voor hotelgasten. Het is niet toegestaan om zonder overnachting onze wellness en fitness ruimtes te betreden. Op overtreding van deze regel staat een boete van €150 per persoon, welke voldaan dient te worden bij de receptie. Bij weigering van betaling doen wij aangifte bij de politie.
 • Bij overtreding van één of meerdere van onze huisregels, volgt een markering op onze zogenoemde alert list. Tot nader bericht kunnen wij u dan geen toegang meer tot ons hotel verlenen. In sommige gevallen kunnen wij overgaan tot een algemene toegangsweigering bij alle Valk Exclusief-hotels.

Reglement suites & borg

 • Wij vragen voor de kamersleutel uitgifte een borg van €150,00 ter garantie van de kamer. Deze kan worden voldaan middels een vooruitbetaling, pin of creditcard. De borg zullen wij bij uitcheck retourneren, mits de suite in de juiste staat wordt achtergelaten en alle huisregels in acht worden genomen.
 • Indien het dienstdoende personeel het vermoeden heeft dat de huisregels overtreden worden, kan onmiddellijke uitzetting resulteren. Daarnaast kan er mogelijk aangifte bij de politie worden gedaan en een notitie op de zwarte lijst worden geplaatst
 • Het gebruik van lachgas of het meesmokkelen van lachgastanken is absoluut verboden.
 • Roken is in het gehele hotel niet toegestaan. Bij overtreden van deze regel brengt het hotel u minimaal €250,00 in rekening voor de extra schoonmaak kosten en of geleden schade. Bij ernstigere schade aan onze bezittingen kunnen wij u een hoger bedrag in rekening brengen.
 • Het is absoluut verboden kaarsen/wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • Het gebruik, verhandelen of in het bezit hebben van verdovende middelen (in welke vorm dan ook) is verboden. Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.
 • Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti, is niet toegestaan in de hotelkamers. Vraag bij de receptie of uw decoratie toegestaan is. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen naar aanleiding hiervan zullen voor rekening van de gast zijn.
 • Het reserveren van een kamer/suite ten behoeve van sekswerk is niet toegestaan. Bij constatering volgt onmiddellijke uitzetting, en aangifte bij de politie.
 • Op onze kamers zijn maximaal 2 personen toegestaan, tenzij anders vermeld in de omschrijvingen. Indien u een baby (t/m 3 jaar) wenst mee te nemen, kunnen wij hier een kinderbedje voor plaatsen tegen een meerprijs. Kinderen onder de 12 jaar zijn toegestaan, mits 1 volwassene (18 jaar of ouder) hierbij aanwezig is, en het totaal aantal personen op de kamer 2 is. Het meenemen van kinderen/baby’s is geheel op eigen risico.
 • Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van het hotel leidt tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkstelling en/of aangifte bij de politie.
 • Het overleggen van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, ID of paspoort) is verplicht
 • Uitchecken op deze kamer is uiterlijk om 11:00 uur, waarna wij de kamer zullen controleren. Houd er rekening mee dat het controleren van de suite 5 à 10 minuten in beslag neemt

Zero tolerance

 • Met meerdere personen op de kamer verblijven dan het gereserveerde aantal is verboden
 • Het ontvangen van niet-geregistreerde gasten is niet toegestaan
 • Hotel Amsterdam Zuidas hanteert een zero tolerance beleid. Voor al onze gasten betekent dit dat, bij het niet naleven van ons huisreglement geen waarschuwing gegeven zal worden maar u per direct wordt verzocht het hotel te verlaten. Dit betekent tevens dat er geen geld retour wordt gegeven en mocht u een borg hebben betaald zal deze helaas worden ingehouden. Onderstaand treft u de huisregels van Hotel Amsterdam Zuidas aan. Daarnaast is ook ons uitgebreide huisreglement zoals beschreven op onze website van toepassing.
 • Verdovende middelen nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben (dit geldt ook voor slagroompatronen / lachgas) is niet toegestaan
 • Het is niet toegestaan om een kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft
 • Nooduitgangen gebruiken als normale in- en uitgangen is verboden
 • Handelingen uitvoeren waardoor het alarmsysteem in werking wordt gesteld is verboden
 • Eigendommen van het hotel meenemen buiten het gebouw is verboden. Bij moedwillig beschadigen van eigendommen van Hotel Amsterdam Zuidas kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten
 • Overlast veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook is verboden
 • Bepaalde versiering gebruiken in de kamer zoals bijvoorbeeld confetti is verboden. Bij onze receptie kunt u informeren welke decoratie wel of niet is toegestaan
 • Het is niet toegestaan om kaarsen/wierook aan te steken op de kamers in verband met het brandalarm en brandgevaar (het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd)
 • Roken in het gehele gebouw is verboden. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staan hier schoonmaakkosten op van €250.00
 • Oneigenlijk gebruik maken van blusmiddelen/ brandmelders is verboden, mochten wij dit constateren wordt er een bedrag van ten minste €250.00 in rekening gebracht
 • Het ontvangen van gasten ten behoeve van sekswerk is verboden
 • Wapens of andere voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden is verboden om in bezit te hebben
 • Indien u niet akkoord gaat met bovenstaand beleid, kunnen wij helaas niet overgaan tot uitgifte van kamer sleutel
 • Indien uitzetting volgt zal u de toegang tot ons hotel in de toekomst worden ontzegt
 • Het onder/ door verhuren van uw kamer aan andere personen is verboden