Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels Hotel Amsterdam-Zuidas

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Bij een bezoek aan ons hotel of restaurant dienen deze huisregels te worden geaccepteerd en gerespecteerd

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Inchecken is toegestaan vanaf een leeftijd van 21 jaar. Minderjarige personen dienen altijd te worden vergezeld door een ouder / wettelijk vertegenwoordiger (min. 25 jaar oud). Het overleggen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Indien de kamer is gereserveerd voor 2 personen, dient door beide gasten een geldig legitimatiebewijs te worden getoond. Het is niet toegestaan om ongeregistreerde of andere hotelgasten op de kamer te ontvangen. Indien zulks wordt vastgesteld, zult u direct worden uitgecheckt.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • De kamer dient in verband met hygiënevoorschriften iedere dag schoongemaakt te worden.

Het is verboden om:

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Lachgasballonnen te gebruiken in de kamer.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Te roken in het gehele gebouw. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staat hier een boete op van €175.00. In verband met uw en onze veiligheid (en die van andere gasten) is het bedekken van onze brandmelders absoluut verboden. Indien wij dit constateren volgt een boete van €250.00
 • Meerdere personen op de kamer dan het ingecheckte en geregistreerde aantal.
 • Het ontvangen van bezoek op de kamer.
 • Het ontvangen van gasten op de kamers ten behoeve van sekswerk
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van het hotel.

 • Onze directie wenst u een prettig en veilig verblijf toe.

Reglement suites:

 • Roken is in het gehele hotel niet toegestaan. Bij overtreden van deze regel brengt het hotel u minimaal €175,00 in rekening voor de extra schoonmaak kosten en of geleden schade. Bij ernstigere schade aan onze bezittingen kunnen wij u hoger bedrag in rekening brengen.
 • Het reserveren van een kamer/suite ten behoeve van sekswerk is niet toegestaan. Bij constatering volgt onmiddellijke uitzetting, en aangifte bij de politie.
 • Indien er een borg (€100,00) ter garantie van het verblijf is betaald, kan de borg enkel geretourneerd worden wanneer de huisregels in acht worden genomen. Wij behouden het recht om de borg niet te retourneren wanneer een van onze huisregels verbroken wordt.
 • Het is absoluut verboden kaarsen/wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti, is niet toegestaan in de hotelkamers. Vraag bij de receptie of uw decoratie toegestaan is. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen naar aanleiding hiervan zullen voor rekening van de gast zijn.
 • Op onze kamers zijn maximaal 2 personen toegestaan, tenzij anders vermeld in de omschrijvingen. Indien u een baby (t/m 3 jaar) wenst mee te nemen, kunnen wij hier een kinderbedje voor plaatsen tegen een meerprijs. Kinderen onder de 12 jaar zijn toegestaan, mits 1 volwassene (18 jaar of ouder) hierbij aanwezig is, en het totaal aantal personen op de kamer 2 is. Het meenemen van kinderen/baby’s is geheel op eigen risico.
 • Uitchecken op deze kamer is uiterlijk om 11:00 uur, waarna wij de kamer zullen controleren. Houd er rekening mee dat het controleren van de suite 5 à 10 minuten in beslag neemt
 • Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van het hotel leidt tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkstelling en/of aangifte bij de politie.
 • Wij vragen voor de kamersleutel uitgifte een borg van €100,00 contant, of het achterlaten van een print van uw creditcard, ter garantie. De borg zullen wij bij uitcheck retourneren, mits de suite in de juiste staat wordt achtergelaten.
 • Het overleggen van een geldig ID bewijs is verplicht
 • Het gebruik, verhandelen of in het bezit hebben van verdovende middelen (in welke vorm dan ook) is verboden. Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.
 • Indien het dienstdoende personeel het vermoeden heeft dat de huisregels overtreden worden, kan onmiddellijke uitzetting resulteren. Daarnaast kan er mogelijk aangifte bij de politie worden gedaan en een notitie op de zwarte lijst worden geplaatst

Huisdieren

 • Helaas zijn huisdieren niet toegestaan in ons hotel. Dit geldt voor alle ruimtes binnen het hotel